Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Klussenbedrijf-kamp

Klussenbedrijf-kamp

H.B. Hulsmanstraat i 47
9663 TM Nieuwe Pekela
Opdrachtgever:
De wederpartij van Klussenbedrijf-kamp

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen
Klussenbedrijf-kamp en een opdrachtgever waarop Klussenbedrijf-kamp deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Klussenbedrijf-kamp, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Klussenbedrijf-kamp gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig
gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Klussenbedrijf-kamp is slechts aan
offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Voorrijkosten
Klussenbedrijf-kamp rekent geen voorrijkosten tenzij dit met u is
overeengekomen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Klussenbedrijf-kamp zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
Klussenbedrijf-kamp het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Klussenbedrijf-kamp aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Klussenbedrijf-kamp worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Klussenbedrijf-kamp zijn verstrekt, heeft Klussenbedrijf-kamp het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Klussenbedrijf-kamp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Klussenbedrijf-kamp is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Klussenbedrijf-kamp de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase
behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Klussenbedrijf-kamp derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Klussenbedrijf-kamp zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Klussenbedrijf-kamp de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Klussenbedrijf-kamp daarbij
aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt
Klussenbedrijf-kamp zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op
grond van de Auteurswet.
2. Alle door Klussenbedrijf-kamp verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen,
ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Klussenbedrijf-kamp worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Klussenbedrijf-kamp behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de
werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Opzegging
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst
De vorderingen van Klussenbedrijf-kamp op de opdrachtgever zijn
onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
1. na het sluiten van de overeenkomst aan Klussenbedrijf-kamp ter kennis
gekomen omstandigheden geven Klussenbedrijf-kamp goede grond te vrezen dat
de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
2. indien Klussenbedrijf-kamp de opdrachtgever bij het sluiten van de
overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze
zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de genoemde gevallen is Klussenbedrijf-kamp bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Klussenbedrijf-kamp schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na publicatie of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Klussenbedrijf-kamp.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Klussenbedrijf-kamp de werkzaamheden alsnog
verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Klussenbedrijf-kamp slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 13. Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Klussenbedrijf-kamp, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6. Indien Klussenbedrijf-kamp met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Klussenbedrijf-kamp niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Klussenbedrijf-kamp mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Klussenbedrijf-kamp kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
Klussenbedrijf-kamp aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Klussenbedrijf-kamp en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Klussenbedrijf-kamp onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
• 1. over de eerste € 3.000,- 15%
• 2. over het meerdere tot € 6.000,- 10%
• 3. over het meerdere tot € 15.000,- 8%
• 4. over het meerdere tot € 60.000,- 5%
• 5. over het meerdere 3%
2. Indien Klussenbedrijf-kamp aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding inaanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Indien Klussenbedrijf-kamp aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als
volgt begrensd:
• 1. De aansprakelijkheid van Klussenbedrijf-kamp, voor zover deze door zijn
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
• 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Klussenbedrijf-kamp
beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
• 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij
een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.
• 4. Klussenbedrijf-kamp is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
• 5. Klussenbedrijf-kamp is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door
(tijdelijk) niet (optimaal) functioneren van datacommunicatie op (delen van) het zo
genaamde world wide web (www).

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Klussenbedrijf-kamp geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Klussenbedrijf-kamp niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Klussenbedrijf-kamp worden daaronder begrepen. Ook het niet (optimaal) functioneren van (delen van) het zo genaamde world wide web (www) worden daaronder begrepen.
2. Klussenbedrijf-kamp heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Klussenbedrijf-kamp zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Klussenbedrijf-kamp opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Klussenbedrijf-kamp niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Klussenbedrijf-kamp bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van Klussenbedrijf-kamp is bij uitsluiting bevoegd
van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin
heeft Klussenbedrijf-kamp het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de
volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Klussenbedrijf-kamp en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
De Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel en zullen op de website te vinden zijn.